تور ارمنستان

تور ارمنستان ( 3 شب و 4 روز )
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
NUR
95 118 88 35 BB
REGINEH
107 151 99 35 BB
SILACHI
109 160 109 35 BB
HRAZDAN
124 172 108 35 BB
ROYAL PLAZA
133 199 125 125 BB
HOUSE
135 208 112 35 BB
NOVA
142 226 129 35 BB
AVIATRANS
163 238 147 35 BB
AQUATEK
141 212 131 45 BB
METROPOL
157 253 142 50 BB
DIAMONDHOUSE
158 239 140 45 BB
ARARAT
160 248 141 45 BB
IMPERIALPALACE
165 248 149 45 BB
ANIPLAZA
177 251 165 45 BB
CONGRESS
179 245 159 45 BB
PARIS
196 334 178 50 BB
HILTON
213 330 186 50 BB
REPUBLIC
215 355 131 45 BB
ROYALTOLIP
243 397 209 50 BB
MARRIOTT
260 427 226 50 BB
NATIONAL
300 499 242 50 BB

نرخ پروازی چارتر هواپیمایی ماهان به غیر از ایام پیک 840000 تومان میباشد.و نرخ پروازی سیستمی هواپیمای آسمان کمترین کلاس نرخی 860000 تومان میباشد.

NUR
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
95
نرخ اتاق 1 تخته
118
نرخ کودک 6 تا 12 سال
88
نرخ کودک 2 تا 6 سال
35
REGINEH
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
107
نرخ اتاق 1 تخته
151
نرخ کودک 6 تا 12 سال
99
نرخ کودک 2 تا 6 سال
35
SILACHI
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
109
نرخ اتاق 1 تخته
160
نرخ کودک 6 تا 12 سال
109
نرخ کودک 2 تا 6 سال
35
HRAZDAN
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
124
نرخ اتاق 1 تخته
172
نرخ کودک 6 تا 12 سال
108
نرخ کودک 2 تا 6 سال
35
ROYAL PLAZA
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
133
نرخ اتاق 1 تخته
199
نرخ کودک 6 تا 12 سال
125
نرخ کودک 2 تا 6 سال
125
HOUSE
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
135
نرخ اتاق 1 تخته
208
نرخ کودک 6 تا 12 سال
112
نرخ کودک 2 تا 6 سال
35
NOVA
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
142
نرخ اتاق 1 تخته
226
نرخ کودک 6 تا 12 سال
129
نرخ کودک 2 تا 6 سال
35
AVIATRANS
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
163
نرخ اتاق 1 تخته
238
نرخ کودک 6 تا 12 سال
147
نرخ کودک 2 تا 6 سال
35
AQUATEK
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
141
نرخ اتاق 1 تخته
212
نرخ کودک 6 تا 12 سال
131
نرخ کودک 2 تا 6 سال
45
METROPOL
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
157
نرخ اتاق 1 تخته
253
نرخ کودک 6 تا 12 سال
142
نرخ کودک 2 تا 6 سال
50
DIAMONDHOUSE
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
158
نرخ اتاق 1 تخته
239
نرخ کودک 6 تا 12 سال
140
نرخ کودک 2 تا 6 سال
45
ARARAT
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
160
نرخ اتاق 1 تخته
248
نرخ کودک 6 تا 12 سال
141
نرخ کودک 2 تا 6 سال
45
IMPERIALPALACE
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
165
نرخ اتاق 1 تخته
248
نرخ کودک 6 تا 12 سال
149
نرخ کودک 2 تا 6 سال
45
ANIPLAZA
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
177
نرخ اتاق 1 تخته
251
نرخ کودک 6 تا 12 سال
165
نرخ کودک 2 تا 6 سال
45
CONGRESS
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
179
نرخ اتاق 1 تخته
245
نرخ کودک 6 تا 12 سال
159
نرخ کودک 2 تا 6 سال
45
PARIS
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
196
نرخ اتاق 1 تخته
334
نرخ کودک 6 تا 12 سال
178
نرخ کودک 2 تا 6 سال
50
HILTON
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
213
نرخ اتاق 1 تخته
330
نرخ کودک 6 تا 12 سال
186
نرخ کودک 2 تا 6 سال
50
REPUBLIC
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
215
نرخ اتاق 1 تخته
355
نرخ کودک 6 تا 12 سال
131
نرخ کودک 2 تا 6 سال
45
ROYALTOLIP
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
243
نرخ اتاق 1 تخته
397
نرخ کودک 6 تا 12 سال
209
نرخ کودک 2 تا 6 سال
50
MARRIOTT
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
260
نرخ اتاق 1 تخته
427
نرخ کودک 6 تا 12 سال
226
نرخ کودک 2 تا 6 سال
50
NATIONAL
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
300
نرخ اتاق 1 تخته
499
نرخ کودک 6 تا 12 سال
242
نرخ کودک 2 تا 6 سال
50

خدمات

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان/ آسمان
3 شب اقامت با صبحانه
ترانسفر های فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
سیم کارت اعتباری
بیمه مسافرتی
کارت های تخفیف
 

تور ارمنستان

تور ارمنستان ( 3 شب و 4 روز )