تور کوشی آداسی

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
BELMARE
7595000 10,365,000 5,855,000 5,990,000 all
Tusan Beach Resort
1045000 14,610,000 6,925,000 5,990,000 all
Richmond
9900000 14,360,000 6,860,000 5,990,000 all
ARIA CLAROS
9900000 14,360,000 6,860,000 5,990,000 all
LEBLUE
10475000 15,360,000 7,115,000 5,990,000 uall
korumar ephesus
10620000 15,610,000 7,175,000 5,990,000 all
sealight resort
11340000 16,855,000 7,490,000 5,990,000 uall
PINEBAY
11340000 19,820,000 7,490,000 5,990,000 all
PALM WINGS EFESUS
13140000 20,910,000 8,280,000 5,990,000 uall
SUNIS EFES ROYAL
13500000 20,600,000 8,435,000 5,990,000 uall
AMARA SEALIGHT
13500000 20,600,000 8,435,000 5,990,000 uall
AQUA FANTASY
14220000 21,850,000 8,750,000 5,990,000 all
korumar ephesus
14350000 22,220,000 8,845,000 5,990,000 uall

نرخ کودک بدون تخت 1/690 تومان می باشد .

BELMARE
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
7595000
نرخ اتاق 1 تخته
10,365,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5,855,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
Tusan Beach Resort
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
1045000
نرخ اتاق 1 تخته
14,610,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6,925,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
9900000
نرخ اتاق 1 تخته
14,360,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6,860,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
ARIA CLAROS
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
9900000
نرخ اتاق 1 تخته
14,360,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6,860,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
LEBLUE
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
10475000
نرخ اتاق 1 تخته
15,360,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7,115,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
korumar ephesus
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
10620000
نرخ اتاق 1 تخته
15,610,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7,175,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
sealight resort
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
11340000
نرخ اتاق 1 تخته
16,855,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7,490,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
PINEBAY
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
11340000
نرخ اتاق 1 تخته
19,820,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7,490,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
PALM WINGS EFESUS
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
13140000
نرخ اتاق 1 تخته
20,910,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8,280,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
SUNIS EFES ROYAL
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
13500000
نرخ اتاق 1 تخته
20,600,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8,435,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
AMARA SEALIGHT
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
13500000
نرخ اتاق 1 تخته
20,600,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8,435,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
AQUA FANTASY
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
14220000
نرخ اتاق 1 تخته
21,850,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8,750,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
korumar ephesus
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
14350000
نرخ اتاق 1 تخته
22,220,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8,845,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000

خدمات

6 شب و 7 روز  اقامت در هتل طبق خدمات - ترانسفر فرودگاهی - بیمه- گشت

تور کوشی آداسی

6 شب و 7 روز