تور کوشی آداسی

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
SANTUR
2690000 3590000 2450000 bb
BELMARE
4890000 6390000 3490000 all
ARORA
5450000 7150000 3590000 all
ADAKULE
5550000 8290000 3650000 all
FANTASIA
6250000 8290000 3990000 all
LEBLUE
6450000 8650000 4150000 uall
Ramada
6650000 8950000 4250000 all
SEALIGHT
7550000 11450000 4690000 uall
Tusan Beach Resort
7750000 4790000 all
AMARA SEALIGHT
7890000 11900000 4850000 uall
PINEBAY
8490000 12290000 2150000 all
aqua fantasy
9750000 13650000 5790000 all
SUNIS EFES ROYAL
11050000 15590000 6490000 uall

نرخ کودک بدون تخت 1690000 تومان می باشد .

SANTUR
درجه هتل
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2690000
نرخ اتاق 1 تخته
3590000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2450000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
BELMARE
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
4890000
نرخ اتاق 1 تخته
6390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ARORA
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
5450000
نرخ اتاق 1 تخته
7150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ADAKULE
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
5550000
نرخ اتاق 1 تخته
8290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
FANTASIA
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
6250000
نرخ اتاق 1 تخته
8290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
LEBLUE
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
6450000
نرخ اتاق 1 تخته
8650000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
Ramada
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
6650000
نرخ اتاق 1 تخته
8950000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4250000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
SEALIGHT
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
7550000
نرخ اتاق 1 تخته
11450000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4690000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
Tusan Beach Resort
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
7750000
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
AMARA SEALIGHT
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
7890000
نرخ اتاق 1 تخته
11900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
PINEBAY
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
8490000
نرخ اتاق 1 تخته
12290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
aqua fantasy
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
9750000
نرخ اتاق 1 تخته
13650000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
SUNIS EFES ROYAL
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
11050000
نرخ اتاق 1 تخته
15590000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال

خدمات

پرواز قشم ایر ( فرودگاه ازمیر )-6 شب و 7 روز  اقامت در هتل طبق خدمات - ترانسفر فرودگاهی - بیمه- گشت

تور کوشی آداسی

6 شب و 7 روز