تور بالی نوروز 96

7 شب و 8 روز پرواز قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
VASANTI
$395 $590 $375 $300
ramada bintang
$525 $850 $440 $320
GRAND MIRAGE
$620 $960 $550 $300
DISCAVERY
$655 $1060 $490 $360
NUSA DUA BEACH
$680 $1110 $- $320
HARD ROCK
$730 $1190 $680 $390
GRAND HAYTT
$790 $1280 $540 $450
INTERNATIONAL
$840 $1340 $700 $420
SHERATON
$880 $1400 $790 $400
CONRAD
$920 $1650 $810 $430
SOFITEL
$970 $1630 $720 $470
ayana resort
$1260 $2150 $1040 $550

قیمت پرواز در تاریخ 95/12/26، 3800000 تومان می باشد و در تاریخ 96/01/01 قیمت پرواز 4400000 تومان می باشد.

VASANTI
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$395
نرخ اتاق 1 تخته
$590
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$375
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$300
ramada bintang
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$525
نرخ اتاق 1 تخته
$850
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$440
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$320
GRAND MIRAGE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$620
نرخ اتاق 1 تخته
$960
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$550
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$300
DISCAVERY
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$655
نرخ اتاق 1 تخته
$1060
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$490
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$360
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$680
نرخ اتاق 1 تخته
$1110
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$-
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$320
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$730
نرخ اتاق 1 تخته
$1190
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$680
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$390
GRAND HAYTT
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$790
نرخ اتاق 1 تخته
$1280
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$540
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$450
INTERNATIONAL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$840
نرخ اتاق 1 تخته
$1340
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$700
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$420
SHERATON
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$880
نرخ اتاق 1 تخته
$1400
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$790
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$400
CONRAD
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$920
نرخ اتاق 1 تخته
$1650
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$810
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$430
SOFITEL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$970
نرخ اتاق 1 تخته
$1630
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$720
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$470
ayana resort
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1260
نرخ اتاق 1 تخته
$2150
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1040
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$550

خدمات

پرواز قطری - اقامت در هتل با صبحانه - ویزا بالی - ترانسفر فرودگاهی -یک گشت نیم روز - راهنمای محلی - هر اتاق 1 عدد سیم کارت

قیمت پرواز در تاریخ 95/12/26، 3800000 تومان می باشد و در تاریخ 96/01/01 قیمت پرواز 4400000 تومان می باشد.

تور بالی نوروز 96

7 شب و 8 روز پرواز قطری