تور سنگاپور+ بالی نوروز 96

3 شب سنگاپور + 5 شب بالی با پرواز قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
ROYAL NEWTON + SHERATON BALI
$720 $1170 $650 $450
copthorne king sin + ramada bingtang bali
$850 $1350 $770 $500
grand copthron water front + grand mirage
$1000 $1580 $850 $570
sheaton tower + discovery kartika plaza
$1150 $1850 $1040 $600
swiss the stamford sin + grand hyatt
$1200 $1880 $1050 $660
marina mandarin sin +conrad bali
$1280 $2100 $1140 $720
grand hyatt sin + sofitel bali
$1540 $2600 $1350 $800
marina baysan sin + ayana resort bali
$2050 $3550 $1850 $1050

قیمت پرواز قطری 3350000 تومان می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می گردد.

درجه هتل
خدمات

SHERATON BALI
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$720
نرخ اتاق 1 تخته
$1170
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$650
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$450
copthorne king sin
درجه هتل
خدمات

ramada bingtang bali
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$850
نرخ اتاق 1 تخته
$1350
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$770
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$500
grand copthron water front
درجه هتل
خدمات

grand mirage
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1000
نرخ اتاق 1 تخته
$1580
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$850
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$570
sheaton tower
درجه هتل
خدمات

discovery kartika plaza
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1150
نرخ اتاق 1 تخته
$1850
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1040
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$600
swiss the stamford sin
درجه هتل
خدمات

grand hyatt
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1200
نرخ اتاق 1 تخته
$1880
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1050
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$660
marina mandarin sin
درجه هتل
خدمات

conrad bali
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1280
نرخ اتاق 1 تخته
$2100
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1140
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$720
grand hyatt sin
درجه هتل
خدمات

sofitel bali
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1540
نرخ اتاق 1 تخته
$2600
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1350
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$800
marina baysan sin
درجه هتل
خدمات

ayana resort bali
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$2050
نرخ اتاق 1 تخته
$3550
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1850
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$1050

تور سنگاپور+ بالی نوروز 96

3 شب سنگاپور + 5 شب بالی با پرواز قطری