تور آنتالیا نوروز 98

6 شب و 7 روز با پرواز فریبرد
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
sensitive premium
3490000 3990000 3010000 uall
LARA FAMILY
3790000 4420000 3180000 uall
ORANGE COUNTY
4150000 4940000 3380000 uall
PORT NATURE
4190000 4950000 3410000 uall
ic green palace
4540000 5150000 3590000 uall
adalya elite
4690000 5720000 3690000 uall
rixos sungate
5190000 6500000 3890000 uall
kaya palazzo
5430000 6860000 4020000 uall
TITANIC BEACH
5750000 7360000 4110000 uall
DELPHIN IMPERIAL
5890000 7570000 4190000 uall
RIXOS PREMIUM
6850000 9010000 4620000 uall
sensitive premium
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
3990000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3010000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
LARA FAMILY
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
4420000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3180000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ORANGE COUNTY
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
4150000
نرخ اتاق 1 تخته
4940000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3380000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
PORT NATURE
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
4950000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3410000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ic green palace
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
4540000
نرخ اتاق 1 تخته
5150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
adalya elite
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
4690000
نرخ اتاق 1 تخته
5720000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3690000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
rixos sungate
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
5190000
نرخ اتاق 1 تخته
6500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
kaya palazzo
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
5430000
نرخ اتاق 1 تخته
6860000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4020000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
TITANIC BEACH
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
5750000
نرخ اتاق 1 تخته
7360000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4110000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
5890000
نرخ اتاق 1 تخته
7570000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
RIXOS PREMIUM
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
6850000
نرخ اتاق 1 تخته
9010000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4620000
نرخ کودک 2 تا 6 سال

خدمات

پرواز فریبرد  -6 شب و 7 روز مطابق با سرویس هر هتل - ترانسفر فرودگاهی - لیدر - بیمه

نرخ کودک بدون تخت 2495000 تومان و نوزاد 280000 تومان می باشد.

پکیج در تاریخ رفت 7 و 8 فروردین شامل 100,000 تومان کاهش نرخ میباشد.

پکیج در تاریخ رفت 9 و 10 فروردین شامل 200,000 تومان کاهش نرخ میباشد.

تور آنتالیا نوروز 98

6 شب و 7 روز با پرواز فریبرد