تور سنگاپور با پرواز امارات

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
parcsovereign
$440 $780 $410 $260
COPTHORNE KING
$550 $940 $520 $310
MERCURE
$620 $1070 $580 $340
intercontinental
$720 $1260 $680 $390
MARINA MANDARIN
$880 $1580 $840 $430
SWISSOTEL
$920 $1630 $860 $480
SHANGRILA
$1050 $1920 $980 $550

قیمت پرواز امارات 2300000 تومان بزرگسال و 2000000 تومان کودک می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می گردد.

parcsovereign
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$440
نرخ اتاق 1 تخته
$780
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$410
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$260
COPTHORNE KING
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$550
نرخ اتاق 1 تخته
$940
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$520
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$310
MERCURE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$620
نرخ اتاق 1 تخته
$1070
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$580
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$340
intercontinental
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$720
نرخ اتاق 1 تخته
$1260
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$680
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$390
MARINA MANDARIN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$880
نرخ اتاق 1 تخته
$1580
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$840
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$430
SWISSOTEL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$920
نرخ اتاق 1 تخته
$1630
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$860
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$480
SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1050
نرخ اتاق 1 تخته
$1920
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$980
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$550

خدمات

پرواز امارات - اقامت در هتل با صبحانه - ویزا - ترانسفر - لیدر - بیمه مسافرتی - یک گشت نیم روزی

تور سنگاپور با پرواز امارات

6 شب و 7 روز